22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා

22 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ඡන්ද විමසීම අද

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වන ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන...