2023 අයවැය

2023 අයවැයට කැබිනට් අනුමැතිය

2023 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව...