ෆවුසි

මුජිබර් වෙනුවට ෆවුසිගේ නම ගැසට් කෙරෙයි

සමඟි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජබර් රහුමාන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි පත් කරමින් මැතිවරණ...