හර්ෂ ද සිල්වා

අයෝජන මණ්ඩලයට මුදල් කාරක සභාවෙන් චෝදනා

ආයෝජන මණ්ඩලය නිසි විශ්ලේෂණයක් ලබා නො දීම නිසා අද (04) විවාදයට ගැනීමට නියමිත ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත යටතේ ගැසට් පත්‍රය පළ...