හමුවක්

මාලදිවයින් මහ කොමසාරිස් සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර හමුවක්

මෙරට මාලදිවයින් මහ කොමසාරිස් අලි ෆායිස් සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් අතර හමුවක් ඊයේ (12) ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ...