සූරිය පැනල

ආගමික සිද්ධස්ථාන සඳහා සූරිය පැනල සවි කිරීම කඩිනම් කෙරෙයි

ආගමික සිද්ධස්ථානවල සූර්ය පැනල සවි කිරීමේ වැඩපිලිවෙල කඩිනම් කිරීමට අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ...