සුරාසැල් වසා දැමේ

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් සුරාසැල් වසා දැමේ

2023 වසරේ පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් ජුනි මස 03 වන පොසොන් පුර පසලොස්වක් පොහෝ දින දිවයින පුරා පිහිටි සිල්ලරට මත්පැන් විකිණීම...