සුදු මැස්සා

සුදු මැස්සා තවත් ප්‍රදේශ තුනක් ආක්‍රමණය කරයි

මීට පෙර වාර්තා නොවූ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් සුදු මැස්සාගේ වර්ධනයක් වාර්තා වන බව පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පවසනවා. එහි පර්යේෂණ අංශයේ නියෝජ්‍ය...