සීතාවක ඔඩිසි

සීතාවක ඔඩිසි අද මංගල ගමනේ

සීතාවක - අවිස්සාවේල්ල සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් අද උදෑසන සීතාවක ඔඩිසි දුම්රිය අද සිය මංගල ගමන ආරම්භ කරනු...