සාමාන්‍ය පෙළ උපකාරක පන්ති

සාමාන්‍ය පෙළ උපකාරක පන්ති හෙට රෑ සිට තහනම්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව...