ස්වැන්තේ පාබෝ

මනෝවිද්‍යාව සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය ස්වීඩන් විද්‍යාඥයකුට

ස්වීඩන් විද්‍යාඥ ස්වැන්තේ පාබෝ විසින් වසරේ මනෝවිද්‍යාව සඳහා හිමි නොබෙල් ත්‍යාගය දිනාගෙන තිබෙනවා. ඔහුට මෙම නොබෙල් ත්‍යාගය හිමි වී ඇත්තේ,...