ස්වසන රෝග

ස්වසන රෝගවලින් පෙළන ළමුන්ගේ වැඩිවීමක්

ස්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගවලින් පෙළන ළමුන්ගේ වැඩිවීමක් මේ දිනවල දක්නට ලැබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. මේ දිනවල පවතින ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ඇතුළු...