සහල්

සහල් තොග කිලෝ ග්‍රෑම් ලක්ෂ හැටක් මේ වන විට අස්ථානගත වෙයි ?

රුපියල් බිලියනයකට වඩා වටිනා රජයේ සහල් තොග කිලෝ ග්‍රෑම් ලක්ෂ හැටක් මේ වන විට අස්ථානගත වී තිබෙන බව එක්සත් සහල්...

සහල් ආනයනය බලපත්‍ර ක්‍රමයකට යටත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

සහල් ආනයනය බලපත්‍ර ක්‍රමයට යටත් කරමින් සහ වර්ග කිහිපයක සහල් ආනයනය තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යවරයා...

සහන් ආනයනය අත්හිටුවන්නැ යි ගැසට් නිවේදනයක්?

සහල් ආනයනය කිරීම වහා ම අත් හිටවන ලෙස ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද...