සර්වපාක්ෂික හමුවක්

හෙට සර්වපාක්ෂික හමුවක්

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සර්වපාක්ෂික හමුවක් හෙට (26) ප.ව 4.00ට ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පැවැත්වෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ...