සමාගම් සහ සමිති ගාස්තු

සමාගම් සහ සමිති ගාස්තු සංශෝධන ගැසට් පත්‍රයට අනුමැතිය

සමාගම් සහ සමිති ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් පත්‍රය සඳහා කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි ව තිබෙනවා....