සමගි ජනබලවේගය

ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට සාමාජිකයින් පත් කිරීම පාර්ලිමේන්තුවට පැවරීමට සමගි ජනබලවේගය විරෝධය

ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 22 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට සාමාජිකයින් පත් කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පැවරීමට...