සතොස

සතොස ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ සැලසුමට කැබිනට් අනුමැතිය

සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව හෙවත් සතොස ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා අදාළ කටයුතු සකස් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. සතොස ආයතනය...

සතොස බඩු මිල යළි අඩු කරයි

ලංකා සතොස ආයතනය මහජනතාවට ලබා දෙන අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ව කිහිපයක මිල යළිත් අඩු කර තිබෙනවා. ලංකා සතොස ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත්...