සජිත් ප්‍රේමදාස

වමට බර වෙලා රටවල් කරන්න බෑ – සජිත් ප්‍රේමදාස

වාමවාදී ක්‍රමවේද හරහා මේ රට පාලනය කළ නොහැකි බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ...