ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිපළ නිකුත් වෙයි

2022 වර්ෂයට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන්...