ශිෂත්ව විභාගය

ඇහැටුවැව විභාග සිද්ධියට නිලධාරීන් පිරිසක් පිටත් කෙරේ

2022 වසරට අදාළ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂත්ව විභාගය ඊයේ (18) පැවැත්වුණා. විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,894 ක දී පැවති මෙම විභාගය සඳහා පෙනී...