ශ්‍රී ලංකාව

ලංකාව අඩු ආදායම්ලාභී රටක් ලෙස වර් ගීකරණය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය

මැදි ආදායම් රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව අඩු ආදායම්ලාභී රටක් ලෙස වර් ගීකරණය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි ව තිබෙනවා. මෙරට...