ශ්‍රී ලංකාවේ

ලොව අඩුම ගුරුත්වාකර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ

පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ශනය අඩුම ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවර බව නාසා ආයතනය පවසනවා. භූ විද්‍යාත්මකව පෘථිවි අභ්‍යන්තරය බෙහෙවින් වෙනස් වන සුළු...