ශ්‍රී මහා බෝධිය

විදුලි සංදේශ කුළුණුවලින් ශ්‍රී මහා බෝධියට වන හානිය හොයන්න කමිටුවක්

විදුලි සංදේශ කුළුණුවලින් ශ්‍රී මහා බෝධියට හානි සිදුවන බවට පළවන වාර්තා ගැන සොයා බැලීමට කමිටුවක් පත් කරන්නැයි අටමස්ථානාධිපති හිමි විසින්...