වෛද්‍ය සංගමය

වෛද්‍ය සංගමය ජනපතිගෙන් යළි සාකච්ඡාවක් ඉල්ලයි

බදු ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් අපේක්ෂාවෙන් පසුවන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා දෙවන...