වෘත්තීය සමිති

වෘත්තීය සමිති අද රැස්වෙයි

වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ නියෝජිතයින්ගේ විශේෂ හමුවක් අද (30) පැවැත්වෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ, රුපියල් ලක්ෂය ඉක්මවන මාසික ආදායම්...