වුන්ජින් ජියෝන්

මෙරට දකුණු කොරියානු තානාපති, කතානායකවරයා හමු වෙයි

මෙරට දකුණු කොරියානු තානාපති වුන්ජින් ජියෝන් සහ කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන අතර හමුවක් සිදු ව තිබෙනවා. මෙම හමුවට දකුණු කොරියාවේ...