විශ්වවිද්‍යාල

2021 උසස් පෙළ සිසුන්ට පාඨමාලා සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ලියාපදිංචියට අවස්ථාව අද සිට

2021 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට විශ්වවිද්‍යාලවලට තේරී පත්වූ සිසුන්ට අද (19) උදෑසන සිට පාඨමාලා හා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට...