විශ්‍රාම

විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස 60 ට කැබිනට් අනුමැතිය

රජය සතු ව්‍යවසායන්හි සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස ද සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත...