විරෝධය

භික්ෂු බලමණ්ඩල විරෝධයට පොලීසියෙන් ජල හා කඳුළු ගෑස්

හෝමාගම බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලය හා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බලමණ්ඩලය සංවිධානය කළ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය ජල සහ කඳුළු...