වියට්නාම වෙරළේ තීරයේ අතරමංවු ශ්‍රි ලාංකිකයින්

වියට්නාම වෙරළේ අතරමං වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 152 දෙනෙකු දිවයිනට

වියට්නාම වෙරළේ තීරයේ අතරමංවු ශ්‍රි ලාංකිකයින් 152 දෙනෙකු ඊයේ (27) රාත්‍රියේ දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයින් 300ක් පමණ රැගත් යාත්‍රාව...