විදේශ ඇමති අස් වෙයි

ඉල්ලාපැපුවා නිව්ගිනියාවේ විදේශ ඇමති අස් වෙයි

පැපුවා නිව්ගිනියා විදේශ ඇමති ජසටින් කැචෙන්කෝට්ස්ට සිය ඇමති ධූරය අහිමි වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා. තුන්වන චාල්ස්...