විදුලි බිල

විදුලි බිල ඉහළ දැමීම ගැන අවසන් තීරණය අද

විදුලි බිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණය අද (09) දින රැස්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල හමුවේ දී ගැනීමට නියමිතයි. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...