විදුලි ගාස්තු

විදුලි ගාස්තු වැඩිකිරීමේ යෝජනාවට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය

විදුලි ගාස්තු වැඩිකිරීමේ යෝජනාවට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිශතයන් සහ තවදුරටත් විදුලිය කප්පාදු කරන්නේද? නැද්ද? යන තීරණය...