විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය

විදුලි ගාස්තු වැඩිකිරීමේ යෝජනාව අද කැබිනට්ටුවට

නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය අද (02) අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. අඛණ්ඩ විදුලිය සැපයුමක් සහතික කිරීම සහ විදුලිය සඳහා වැය...