විදුලි කප්පාදුව

පැය දෙකයි විනාඩි විස්සක විදුලි කප්පාදුවක්

අද (10) දිනයේත් පැය දෙකයි විනාඩි විස්සක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබා දී තිබෙනවා....

හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි

හෙට (04) දිනයේ පැය 2යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී...