විදුලිබල මණ්ඩලය

ඇමති කංචන හා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති සාකච්ඡාවක්

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර අද (28) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති හමුවනවා. ඒ, විදුලි ජනන කටයුතු, පිරිවැය, විදුලි...