විදුලිබල පනත්

නව විදුලිබල පනත් කෙටුම්පතේ ප්‍රගති සමාලෝචනය

නව විදුලිබල පනත් කෙටුම්පත හඳුන්වාදීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ ප්‍රගති සමාලෝචනය කමිටු සාමාජිකයන් සමඟ ඊයේ පස්වරුවේ සිදුකර තිබෙනවා. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය...