විජේදාස රාජපක්ෂ

දූෂණ මර්දන කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත නීතිපතිට

දූෂණ මර්දන කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත මේ වනවිට නීතිපතිවරයා වෙත යොමුකර ඇතැ යි අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර් ය විජේදාස රාජපක්ෂ පවසනවා....