වැඩවර්ජනය

දුම්රිය සංකේත වැඩවර්ජනය අවසන් – අඛණ්ඩ වර්ජනයක් ගැනත් අනතුරු අගවයි

අද සිට දුම්රිය ධාවනය සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකරන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති සුමේධ සෝමරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා...