වාහන

වාහන ආනයනකරුවෝ මහ බැංකු අධිපති හමුවෙයි

වාහන යළි ආනයනය සම්බන්ධයෙන් ආනයනකරුවන් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා. එහි දී යළි වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් පවතින...