ව්‍යාපෘතියක්

අලි අගල් කැපීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

වනජීවී සංරක්ෂණ කලාපවල අලි ඇතුන් ගම් වැදීම වැළැක්වීම සඳහා අලි අගල් කැපීමට හිටපු වනජීවී අමාත්‍යවරයා ඇතුළු බලධාරීන් ගෙන තිබූ තීරණය...