වර්ජනය

වරාය, තෙල්, විදුලි, බැංකු වර්ජනයේ වෙනසක් නැහැ

වරාය, ගුවන් තොටුපොළ සහ මගී ප්‍රවාහන සේවා ආශ්‍රිත සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට නම් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ඊයේ...