වතු කම්කරුවන්

විද්‍යුත් තරාදි ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා වතු කම්කරුවන් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයේ

තේ දළු කිරුම් කටයුතු සඳහා විද්‍යුත් තරාදිය භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් වතු කම්කරුවන් පිරිසක් අද (22) බගවන්තලාව - කොටියාගල...