ලෝක බැංකුව

ලෝක බැංකුවේ මෙරට ප්‍රධානියා සහ මුදල් රාජ්‍ය ඇමති අතර හමුවක්

මෙරට ආර්ථිකය යලි ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල අගය කරන බව ලෝක බැංකුවේ මෙරට අධ්‍යක්ෂ ෆරිස් හඩාඩ් සර්වොස්...