ලූලා ද සිල්වා

ලූලා ද සිල්වා නව බ්‍රසීල ජනපති ලෙස දිවුරුම් දෙයි

බ්‍රසීලයේ නව ජනපති ලෙස ලූලා ද සිල්වා දිවුරුම් දී තිබෙනවා. ඔහු ජනාධිපති ධුරයට පත්වූ තුන්වන අවස්ථාවද මෙයයි. ලූලා ද සිල්වා...