ලංකා සතොස

ලංකා සතොස, කිරිපිටි සහ සීනි මිල අඩුකරයි

ලංකා සතොස ආයතනය පාරිභෝගික භාණ්ඩ දෙකක මිල අඩුකර තිබෙනවා. අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 06කින් පහත දැමුනු සුදු සීනි...