රූපවාහිනී සහ ජංගම දුරකථන ක්‍රියා විරහිත කිරීම

රූපවාහිනියට සහ දුරකතනයට ඇබ්බැහි වීම් වැළැක්වීමට ඉන්දියාවෙන් නව පියවරක්

ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට ප්‍රාන්තයේ ගම්මානයක රූපවාහිනී සහ ජංගම දුරකථන ක්‍රියා විරහිත කිරීම සඳහා සෑම දිනක ම කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉන්දීය...