රුහුණු සරසවිය

රුහුණු සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨයේ 200කට පන්ති තහනම්

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ, දෙවන වසරේ සියලුම සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය විසින් පන්ති තහනමක් පනවා තිබෙනවා. ඒ එම සරසවියේ පළමු...