රුසියාව

රුසියාවේ ක්‍රියාකලාපය ගැන ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය

යුක්‍රේනයේ කලාප රුසියාව විසින් ඈඳා ගැනීම පිළිබඳ මේ දිනවල බරපතළ ලෙස ලෝකය තුළ සාකච්ඡාව වනවා. ඒ අනුව මේ වන විටත්...