රිළව් රට යවන්න සැළසුමක්

අපේ රිළව් රට යවන්න සැළසුමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රිළවුන් විදේශ රටකට ලබාදීමේ දී පවතින නීතිමය තත්වයන් පිළිබඳව කරුණු අධ්‍යයනය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යටත්ව කමිටුවක් පත්...